For buyers

We will help you find a holiday property quickly and at the best price

If you are looking for a holiday property in Bulgaria, but you are not sure that you know the market well, then we can help you with this.

How it works ?

Contact an expert

We are always at your disposal to answer your questions, no matter what they are. They are all important to us!

Property selection

We can find a suitable property for purchase or rent, according to your individual criteria – we will consult you, we will make an analysis and we will find the right solution for the purchase.

Purchase at the best price

We work with only one party to the transaction and protect your interests as a buyer. This way we guarantee you the best price!

WHY CHOOSE US?

Our focus is on working with one of the countries we represent. As a buyer looking for real estate for purchase, we can offer you an individual approach. We are well acquainted with the holiday property market, we cooperate with many investors and private sellers, but also with a large partner network.

Contact us

We will answer you within 12 hours (no later than 24 hours) to discuss the issues you are interested in.


Frequently asked questions about buying a holiday property in Bulgaria

Етапите, през които се преминава при покупка на ваканционен имот са следните:

 1. Подбор на ваканционен имот. Ако Вие не можете сами да откриете това, което търсите, ние можем да Ви помогнем с подбора. Изпратете ни основните критерии на имота, който търсите, чрез формата за запитване по-горе и ние ще се свържем с Вас.
 2. Организиране на оглед. След като сте подбрали имоти, ние ще организираме оглед в удобен за вас момента, за да може да се запознаете с имота на място.
 3. Избор на имот. Един от най-важните моменти е да направите правилен избор на имот. За целта ние ще Ви помогнем със съвети, като няма да Ви спестим недостатъците, за които знаем.
 4. Договаряне на условия и цена. След като сте направили своя ибор, ние ще преговаряме със собственика относно условията по сделката, и ще договорим цената, която сте готови да платите.
 5. Плащане на депозит. На този етап трябва да се плати “стоп капаро”, за да бъде спрян имота от продажба. Размерът зависи от цената на имота, но най-често той е в размер на 1000 евро.
 6. Проверка на имота. Един от важните етапи, е да бъде установено дали имота има вещни тежести или съдебни възбрани.
 7. Предварителен договор. Етап, който е препоръчителен но не задължителен. Собственикът може да пойска плащане на част от продажната цена (10%), преди да започне подготовка на документите. За това е добре да бъде сключено предватрително споразумение. Съгласно чл. 19 от ЗЗД, предварителният договор трябва да се сключи в писмена форма. В него се описват условията, при които ще бъде финализирана сделката чрез нотариално заверен договор (Нотариален Акт), права и задължения на страните, начинът на плащане, срокове, неустойки и т.н.
 8. Подготовка на документи. След като бъде подписан предварителен договор и купивача е платил част от цената, то продавача трябва да се снабди с документи необходими за финализиране на сделката пред нотариус. Обикновено сделката се финализира в срок от 1 месец, но това може да стане и в по-кратки срокове, тъй като докуементите могат да бъдат издадени чрез експресна поръчка. На този етап се подготвя проект за Нотариален Акт.
 9. Финализиране на сделката. Последният етап е подписване на окончателен договор за покупко-продажба чрез нотариална заверка (Нотариален Акт), чрез който продавача прехвърля собствеността на имота на купувача. Задължително е в деня на сделката да бъде направена втора проверка на имота за липса на тежести и възбрани. Купувача може да изиска от продавача да предостави  “Удостоверение за вещни тежести” (УВТ) в деня на сделката, което е издадено в същия ден, или да извади сам такова от Службите по вписванията. 
 10. Деклалиране на имота след покупка. След като имотът е придобит, то същи следва да бъде деклариран в данъчната служба по местонахождение на имота, чрез подаване на данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ  . Това е задължение на нови собственик, за което носи отговорност. Законовият срокът, в който придобитият имот следва да бъде деклариран е 2 месеца от дата на сделката.
 1. Местен данък. Това е данък, който се заплаща еднократно при придобиване на недвижимо имущество по възмезден начин съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМДТ, и се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот. Основа за неговото изчисляване е стойност на сделката или данъчната оценка. В различните общини той е различен. За морските и планинските райони той варира от 2% до 3%.
 2. Нотариална такса. Тя се изчислява по тарифите за нотариалните такси съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
 3. Такса вписване на сделката. Подписаната пред нотариус сделка подлежи на регистриране (вписване) в Агенцията по вписванията, за което се дължи държавна такса, която е в размер на 0,1% върху продажната цена.
 4. Комисионна за посредника. Възнаграждението, което купувача дължи на посредника може да е различно, а може и да няма такова. Обикновено размерът на комисиона е около 2% – 3%.
 5. Такса за банков превод. Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), в брой не могат да се плащат повече от 10,000 лева, за това сумата за покупко-продажбата на имота следва да бъде преведена по банков път, за което се дължи банкова такса.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Тъй като в повечето случаи ваканционните имоти се намират в жилищни комплекси от затворен тип, то управлението на общите им части се урежда съгласно разпоредбите на чл.2 от ЗУЕС (закона за управление на етажната собственост). Съгласно закона, отношенията по поддръжка се уреждат в писмен договор с нотариална заверка, между инвеститора и собствениците на индивидуални обекти в сградата. Когато взаимоотношенията се регламентират по подобен начин, то от тук следва и техния задължителен характер. За това е добре в процеса на преговори да бъдат договорени и условията по договора за поддръжка и управление на общите части. 

Compare listings

Compare