Политика за личните данни

На тази страница ще намерите информация относно GDPR (Политика за личните данни) – как се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни. 

Моля, прочетете внимателно информацията по-долу, преди да започнете да използвате сайта!

“Сайтът” 2ndHome.bg е собственост на Zelanos Realty Solutions Ltd (търговско дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200861417,  с основна дейност – консултантски услуги, маркетинг и рекламни услуги), наричано по-долу за краткост “Дружество/то”. 

GDPR ( General Data Protection Regulation) е английското название на общият регламент относно защитата на личните данните на физическите лица, във връзка със събирането, обработването и съхранението им.

Настоящата Политика за лични данни е съставена съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 27 април 2016 г, е въведен и официално е в сила от 25 май 2018 г.

Нашето дружество и в частност “сайта” събира и обработва определена информация, която може да  се отнася за физически лица, партньори, контрагенти, служители и други, с които имаме някакъв вид взаимоотношения.  

Като посетител и потребител на този “сайт” (www.2ndHome.bg), Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията и личните данни, които ни предоставяте, както и относно начина, по който ги обработваме.

Уважавайки Вашето право за запазване на поверителността на личните Ви данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на “сайта” и как я използваме.

Информацията, която събираме.

Може да събираме лични данни когато влизате в договорни взаимоотношения с нас или като посетители на този “сайт”.

Като посетител на “сайта”, за да разгледате или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му, не се изисква регистрация или да предоставяте каквато и да е персоналнa (лична) информация. В случай, че сте избрали да използвате дадена контактна форма на нашия “сайт”, за да изпратите запитване за конкретен обект (недвижим имот), се изисква да предоставите някои лични данни.

Какви лични данни събираме и обработваме?

Като потребител на “сайта”:

 • Име и фамилия;
 • Телефонен номер;
 • Имейл
 • Друга лична информация, която вие споделяте.
Като страна по договор, при договорни отношения при поръчка на услуги:

 • Име, презиме, фамилия;
 • ЕГН / дата на раждане;
 • Номер на лична карта/паспорт;
 • Адрес;
 • Телефонен номер;
 • Имейл
 • Друга лична информация.

Лични данни, които сайтът събира автоматично:

 • Когато посетител на този сайта, е възможно автоматично да бъде събрана информация за Вашия IP адрес, предоставен от Вашия доставчик на интернет услуги, чрез някоя от технологиите, които използват сайта и сървърът,  но това не означава, че Ви идентифицира лично. Вижте повече за “Бисквитките” (по-долу).
Какви данни не събираме:
 
Ние не събираме специфични лични данни, разкриващи политически възгледи, религиозни или философски убеждения, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 

Основание за събиране и обработване на лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни, на няколко основания:

 • на основание дадено от Вас съгласие за обработка на лични данни за конкретни цели;
 • на основание чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.;
 • при изпълнение на нашата обичайна дейност, при изпълнение на договори при поръчка на услуги, по които Вие сте страна.;
 • с оглед защита на нашите интереси и права при административни и съдебни дела.

Цели за събиране и обработване на лични данни

Ние зачитаме неприкосновеността на Вашите лични данни като посетител на този сайт, като наши клиенти, партньори и контрагенти, за това спазваме стриктно изискванията за събиране, обработване и използване на личните данни единствено за конкретни цели.

Събраната от нас информация, може да се използва за цели от различно естество: 

 • за реализиране на обичайна търговска дейност;
 • за обработка на подадени от Вас заявки/запитвания и осъществяване на обратна връзка с Вас, като наши потенциални клиенти;
 • за маркетингови цели – анализи, реклама и други;
 • за трудови отношения и счетоводство;
 • за други цели, според законово задължение.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно ние не носим отговорност за нея.

Разкриване на лични данни

Не е изключено част от вашите лични данни да бъдат предоставени на трети страни – наши партньори и контрагенти, с които имаме договорни взаимоотношения, с цел осъществяване контакт с Вас, във връзка с проявен интерес към конкретни имоти. Вашите лични данни, частично или изцяло, могат да бъдат разкрити и предоставени за обработване на държавни органи и длъжностни лица, оправомощени от закона да изискват и събрат информация съдържащата лични данни.

Срок на съхранение на лични данни

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за срок съобразен с конкретните цели, за който е необходимо тяхното обработване. Определянето на срока зависи от конкретния случай, в зависимост от вида взаимоотношения, които сме установили с Вас, като той няма да е по-дълъг от необходимото. При сключени договори – за срока на действие на договора и 5 години след неговото изтичане.

Вашите права

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Европейския стандарт БДС EN 15733:2010, Вие имате следните права:

 • на информация, с каква цел събираме Вашите лични данни, как ги обработваме и как ги съхраняваме;
 • на достъп до собствените Ви лични данни;
 • на корекция на Вашите лични данни, ако е необходимо;
 • на изтриване на личните Ви данни;
 • на възражение за обработване на автоматично събирани лични данни, чрез системата на “сайта”.
Вашите лични данни се обработват и съхраняват при високо ниво на конфиденциалност, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, като сме предприели необходимите действия за опазване от злоупотреба и загубата им.
 

Промяна и редакция на Политиката за личните данни

Запазваме правото си да променяме, допълваме и премахваме Общите правила и условия за ползване, GDPR – политика за личните данни, Политика за бисквитките, както и всяка друга информация и материали на „сайта“, без задължение за изрично уведомяване за извършените промени.

При въпроси относно Политиката за лични данни (GDPR), може да ни пишете на info@2ndhome.bg. 

Сравни имоти

Compare